ارتباط با ما نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
فيلم هاي دوره ضمن خدمت كتاب منطق پايه دهم
چهارشنبه 23 خرداد 1397  ساعت: 12:31

منطق

رشته هاي ادبيات و علوم انساني- علوم و معارف اسلامي

ویژه دبيران

پايه دهم

دوره دوم متوسطه

1396

       
جلد كتاب
Avatar
جلد كتاب 08/03/97
1.37 MB
خطاي ديد
Avatar
خطاي ديد 08/03/97
2.51 MB
كليات 1
Avatar
كليات 1 08/03/97
2.51 MB
كليات 2
Avatar
كليات 2 08/03/97
2.51 MB
       
كليات 3
Avatar
كليات 3 08/03/97
2.51 MB
كليات 4
Avatar
كليات 4 08/03/97
2.51 MB
كليات 5
Avatar
كليات 5 08/03/97
2.51 MB
درس 1-1
Avatar
درس 1-1 08/03/97
2.51 MB
       
درس 1-2
Avatar
درس 1-2 08/03/97
2.51 MB
درس 2-1
Avatar
درس 2-1 08/03/97
2.51 MB
درس 2-2
Avatar
درس 2-2 08/03/97
2.51 MB
استفاده از بار ارزشي كلمات
Avatar
استفاده از بار ارزشي كلمات 08/03/97
2.51 MB
       
تدريس درس 2
Avatar
تدريس درس 2 08/03/97
2.51 MB
ارتباط ميان زبان، ذهن، خارج
Avatar
ارتباط ميان زبان، ذهن، خارج 08/03/97
2.51 MB
درس 3-1
Avatar
درس 3-1 08/03/97
7.54 MB
درس 3-2
Avatar
درس 3-2 08/03/97
14.9 MB
       
درس 3-3
Avatar
درس 3-3 08/03/97
7.54 MB
درس 3-4
Avatar
درس 3-4 08/03/97
20.6 MB
مفهوم و مصداق
Avatar
مفهوم و مصداق 08/03/97
16 MB
مفهوم كلي ليوان آب
Avatar
مفهوم كلي ليوان آب 08/03/97
11.4 MB
       
قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس چهارم
Avatar
درس چهارم(قسمت اول) - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
11.4 MB
قسمت ٢: مبحث تعريف
Avatar
درس چهارم (قسمت دوم) - مدرس : رضا اكبري 23/03/97
17.2 MB
قسمت ٣: انواع تعريف در منطق ارسطويي و تفكر انتقادي
Avatar
درس چهارم(قسمت سوم) - مدرس : عسكري سليماني اميري 23/03/97
15.2 MB
فيلم آموزشي تدريس درس چهارم ( ١) (انواع تعريف)
Avatar
فيلم آموزشي تدريس درس چهارم ( ١) (انواع تعريف) - مدرس : خانم محمديان 23/03/97
22 MB
       
فيلم آموزشي تدريس درس چهارم ( ٢) (شرايط تعريف)
Avatar
فيلم آموزشي تدريس درس چهارم ( ٢) (شرايط تعريف) - مدرس : خانم محمديان 23/03/97
18.5 MB
درس پنجم . قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس پنجم
Avatar
درس پنجم قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس پنجم - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
9 MB
درس پنجم قسمت ٢: انواع استدلال
Avatar
درس پنجم قسمت ٢: انواع استدلال - مدرس : حسين شيخ رضايي 23/03/97
13 MB
درس پنجم : قسمت ٣: انواع استدلال استقرايي
Avatar
درس پنجم : قسمت ٣: انواع استدلال استقرايي - مدرس : حسين شيخ رضايي 23/03/97
21.6 MB
       
درس پنجم : كليپ آموزشي تمثيل غار افلاطون
Avatar
درس پنجم : كليپ آموزشي تمثيل غار افلاطون 23/03/97
9.5 MB
درس پنجم : كليپ آموزشي تمثيل ناروا
Avatar
درس پنجم : كليپ آموزشي تمثيل ناروا 23/03/97
5.3 MB
درس ششم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس ششم
Avatar
درس ششم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس ششم- مدرس : سعيد انواري 23/03/97
5.1 MB
درس ششم : قسمت ٢: تدريس درس ششم (تدريس نمونه)
Avatar
درس ششم : قسمت ٢: تدريس درس ششم (تدريس نمونه) - مدرس : فرهاد راعي 23/03/97
18.4 MB
       
درس ششم : قسمت ٣: ادامة تدريس درس ششم (تدريس نمونه)
Avatar
درس ششم : قسمت ٣: ادامة تدريس درس ششم (تدريس نمونه) - مدرس : فرهاد راعي 23/03/97
15.6 MB
درس ششم : كليپ آموزشي نكاتي در تدريس
Avatar
درس ششم : كليپ آموزشي نكاتي در تدريس 23/03/97
5.6 MB
فيلم آموزشي تدريس درس ششم
Avatar
فيلم آموزشي تدريس درس ششم - مدرس : خانم محمديان 23/03/97
23 MB
درس هفتم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس هفتم
Avatar
درس هفتم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس هفتم - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
38.4 MB
       
درس هفتم : قسمت ٢: احكام قضايا
Avatar
درس هفتم : قسمت ٢: احكام قضاي - مدرس : مهدي عظيمي 23/03/97
15.2 MB
درس هفتم : قسمت ٣: ادامة احكام قضايا
Avatar
درس هفتم : قسمت ٣: ادامة احكام قضايا - مدرس : مهدي عظيمي 23/03/97
18.2 MB
درس هشتم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس هشتم
Avatar
درس هشتم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس هشتم - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
16 MB
درس هشتم : قسمت ٢: روش جديد تعيين اعتبار قياس
Avatar
درس هشتم : قسمت ٢: روش جديد تعيين اعتبار قياس - مدرس : اميرحسين فراهاني 23/03/97
14 MB
       
درس هشتم : قسمت ٣: ادامة روش جديد تعيين اعتبار قياس
Avatar
درس هشتم : قسمت ٣: ادامة روش جديد تعيين اعتبار قياس - مدرس : اميرحسين فراهاني 23/03/97
14 MB
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ١ : مقدمات قياس اقتراني)
Avatar
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ١ : مقدمات قياس اقتراني)- مدرس : عظيم قاهري 23/03/97
8.9 MB
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٢ : تعيين نتيجه قياس)
Avatar
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٢ : تعيين نتيجه قياس)- مدرس :عظيم قاهري 23/03/97
16 MB
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٣ : شرايط اعتبار قياس)
Avatar
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٣ : شرايط اعتبار قياس) - مدرس : عظيم قاهري 23/03/97
21.4 MB
       
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٤ : توضيح اشكال چهارگانه قياس)
Avatar
درس هشتم : تدريس تكميلي ( ٤ : توضيح اشكال چهارگانه قياس) - مدرس : عظيم قاهري 23/03/97
21.1 MB
فيلم آموزشي تدريس درس هشتم ( ١)
Avatar
فيلم آموزشي تدريس درس هشتم ( ١)- مدرس : خانم محمديان 23/03/97
19.5 MB
فيلم آموزشي تدريس درس هشتم ( 2)
Avatar
فيلم آموزشي تدريس درس هشتم ( 2) - مدرس : خانم محمديان 23/03/97
18.8 MB
درس نهم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس نهم
Avatar
درس نهم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس نهم - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
12.9 MB
       
درس نهم : قسمت ٢: تدريس درس نهم (تدريس نمونه: قضاياي شرطي)
Avatar
درس نهم : قسمت ٢: تدريس درس نهم (تدريس نمونه: قضاياي شرطي) - مدرس : فرهاد راعي 23/03/97
18 MB
درس نهم : قسمت ٣: تدريس درس نهم (تدريس نمونه: قياس استثنايي)
Avatar
درس نهم : قسمت ٣: تدريس درس نهم (تدريس نمونه: قياس استثنايي) - مدرس : فرهاد راعي 23/03/97
14.4 MB
درس نهم : قسمت ٤: نكاتي در قضاياي شرطي و قياس استثنايي
Avatar
درس نهم : قسمت ٤: نكاتي در قضاياي شرطي و قياس استثنايي- مدرس : محسن حبيبي 23/03/97
23.5 MB
درس دهم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس دهم
Avatar
درس دهم : قسمت ١: مروري بر محتوا و نكات درس دهم - مدرس : سعيد انواري 23/03/97
8.6 MB
       
درس دهم : قسمت ٢: آشنايي با تفكر انتقادي
Avatar
درس دهم : قسمت ٢: آشنايي با تفكر انتقادي - مدرس : اكبر سلطاني 23/03/97
18.8 MB
درس دهم : قسمت ٣: ادامة آشنايي با تفكر انتقادي
Avatar
درس دهم : قسمت ٣: ادامة آشنايي با تفكر انتقادي - مدرس : اكبر سلطاني 23/03/97
18.6 MB
درس دهم : كليپ آموزشي تاثيرات رواني
Avatar
درس دهم : كليپ آموزشي تاثيرات رواني 23/03/97
11.9 MB
       
دفعات بازديد: 522
تعداد بازديدكنندگان: 377